• 12 Vestigingen door heel Nederland
  • Veilig en snel online betalen
  • Onderhoud en reparatie in eigen beheer

Privacy reglement

Dit is de website van Meyrawinkel.nl

Bedrijfsadres:
Meyra Retail & Services B.V.
Gildenstraat 6a
3861 RG Nijkerk

Postadres:
Postbus 1061
3860 BB Nijkerk

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 08023391
Btw-nummer: 8056.12.580.B.01

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Meyra Holding B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 6a, 3861 RG te Nijkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32124497, hierna te noemen: ‘Meyra’.
Alle B.V.’s die bij Meyra Holding B.V. horen, waaronder Meyra Retail & Services B.V. en Meyra Ortopedia Nederland B.V. voeren hetzelfde privacybeleid.

Persoonsgegevens die Meyra verwerkt

Binnen Meyra wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten en medewerkers, zoals naam, geboortedatum, adres, maar ook het burgerservicenummer en/of andere bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de dienstverlenende taken.

Meyra gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.

Meyra verwerkt ook gegevens op haar websites, in haar winkels en in haar app.

Meyra biedt naast de website en de webwinkel ook een service-app aan voor haar klanten. Hierin verwerkt Meyra diverse service-gerelateerde gegevens ten behoeve van haar dienstverlening. In de app bestaat de mogelijkheid om gedetailleerde locatiegegevens (GPS-gegevens) te verwerken, zodat de Meyra-monteurs de klant snel van dienst kunnen zijn. Hierbij heeft de klant de keuze om de gedetailleerde locatiegegevens wel of niet te delen.

Grondslag voor de verwerkingen van de persoonsgegevens

Meyra zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie

Meyra verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

Bewaartermijn

Meyra bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor deze verwerkt worden. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Rechten van de klant

De klant heeft het recht een verzoek bij Meyra in te dienen om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.

De klant mag het verzoek sturen naar privacy@meyra.nl en dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de klant zelf is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie dient de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt te worden om de privacy te beschermen.

Indien de klant wenst dat de gegevens verwijderd worden, zal Meyra deze verwijdering doorvoeren, tenzij Meyra hier op grond van wettelijke verplichtingen niet aan kan voldoen. Meyra zal deze verwijdering doorgeven aan alle andere (keten)partners die de betreffende gegevens van Meyra hebben ontvangen.

Meyra reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

In het geval de klant een klacht heeft over de manier waarop het verzoek door Meyra is behandeld, kan een klacht worden ingediend bij klacht@meyra.nl. Het is ook mogelijk  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Meyra deelt persoonsgegevens van klanten met verschillende derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in opdracht van Meyra, sluit Meyra een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Meyra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Meyra treft passende maatregelen om de persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Meyra ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Meyra.nl en Meyrawinkel.nl maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Tevens wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In deze cookies wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Meyra de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van Meyra is te bereiken via privacy@meyra.nl